Reklamaciju na ispostavljen račun/fakturu možete uložiti u roku od 8 dana od dana prijema računa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja istog.

 

Reklamacija se podnosi u pismenoj formi i mora u sebi sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime korisnika koji podnosi reklamaciju, adresu stanovanja, broj telefona, šifru potrošača, adresu objekta koji je priključen na vodovodnu i/ ili kanalizacionu  mrežu i na koji se odnosi reklamirani račun, broj i datum izdavanja reklamiranog računa, obrazložen razlog ulaganja reklamacije, datum ulaganja reklamacije i potpis podnosioca reklamacije.

 

Obrazac reklamacije možete preuzeti na našoj internet stranici.

 

KP „Budućnost“ a.d. Laktaši će u najkraćem roku odlučiti o osnovanosti vaše reklamacije i o tome vas blagovremeno obavijestiti.

Reklamaciju možete predati na sljedeće načine:

 

  • lično, u prostorijama KP „Budućnost“ a.d. Laktaši
  • poštanskim putem na adresu Karađorđeva br. 63, 78 250 Laktaši
  • putem naše e-mail adrese: buducnostadl@teol.net