Sva lica koja žele da priključe svoje postojeće objekte na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da se obrate KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, koje se nalazi u Ulici Karađorđeva broj 63. Predviđena procedura sastoji se iz nekoliko faza.

 

Prvi korak je podnošenje zahteva za priključak. Uz zahtjev podnosilac je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih, tehničkih i drugih uslova za priključenje, a naročito:

 

  • Kopiju lične karte ili drugog važećeg dokumenta,
  • Građevinsku dozvolu za objekat ili potvrdu nadležnog organa o podnesenom zahtjevu za legalizaciju objekta, odnosno potvrdu Mjesne zajednice da je objekat izgrađen prije 1984. godine,
  • Kopiju katastarskog plana,
  • Kopiju posjedovnog lista i ZK izvadka ili drugog dokumenta kojim dokazuje pravo državine i vlasništva,
  • Drugu neophodnu dokumentaciju po zahtjevu stručnog radnika Društva, (npr. Saglasnost vlasnika zemljišta preko koje se radi priključak, kopiju projekta u djelu koji se odnosi na priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i dr.).

 

Po podnošenju zahtjeva za priključak ekipa KP „Budućnost“ izlazi na teren i određuje uslove priključenja i lokaciju šahta. Potom se izrađuje kalkulacija troškova priključenja na vodovodnu i/ ili kanalizacionu mrežu i obavještava se budući korisnik o iznosu koji je potrebno uplatiti da bi se izvršilo priključenje objekta na vodovodnu i/ ili kanalizacionu mrežu .

 

Troškovi priključka na priključnoj cijevi do 160 mm za stambene i stambeno – poslovne objekte do 6 metara od priključne linije, što obuhvata: spojni materijal i priključnu taksu (obrada zahtjeva, troškovi izlaska na teren, rad stručnog lica za izradu tehničkog rješenja i drugi administrativni poslovi) za profil vodomjera 1/2″ i 3/4″ iznose 650,00 KM.

Troškovi priključka  za stambene i stambeno – poslovne objekte preko 6 metara od priključne linije, što obuhvata: spojni materijal i priključnu taksu (obrada zahtjeva, troškovi izlaska na teren, rad stručnog lica za izradu tehničkog rješenja i drugi administrativni poslovi) za profil vodomjera 1/2″ i 3/4″ iznose 650,00 KM + dodatni troškovi, prema stvarnoj kalkulaciji, u zavisnosti od dužine priključne linije.

Cijena troškova vodovodnog priključka ne obuhvata građevinske radove (kopanje kanala, zagrtanje zemlje, rad radnika, podbušenje, sječenje asfalta i asfaltiranje, te drugi radovi) i vodomjerna okna (šahtove), koji se dodatno naplaćuju u skladu sa cijenama Društva.

U cijenu troškova vodovodnog priključka za stambene i stambeno – poslovne objekte uračunat je PDV.

Naknada za priključak za privredne subjekte, definisana je Cjenovnikom KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.