Sva lica koja žele da priključe svoje postojeće objekte na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da se obrate KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, koje se nalazi u Ulici Karađorđeva broj 63. Predviđena procedura sastoji se iz nekoliko faza.

 

Prvi korak je podnošenje zahteva za priključak. Uz zahtjev podnosilac je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih, tehničkih i drugih uslova za priključenje, a naročito:

 

  • Kopiju lične karte ili drugog važećeg dokumenta,
  • Građevinsku dozvolu za objekat ili potvrdu nadležnog organa o podnesenom zahtjevu za legalizaciju objekta, odnosno potvrdu Mjesne zajednice da je objekat izgrađen prije 1984. godine,
  • Kopiju katastarskog plana,
  • Kopiju posjedovnog lista i ZK izvadka ili drugog dokumenta kojim dokazuje pravo državine i vlasništva,
  • Drugu neophodnu dokumentaciju po zahtjevu stručnog radnika Društva, (npr. Saglasnost vlasnika zemljišta preko koje se radi priključak, kopiju projekta u djelu koji se odnosi na priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i dr.).

 

Po podnošenju zahtjeva za priključak ekipa KP „Budućnost“ izlazi na teren i određuje uslove priključenja i lokaciju šahta. Potom se izrađuje kalkulacija troškova priključenja na vodovodnu i/ ili kanalizacionu mrežu i obavještava se budući korisnik o iznosu koji je potrebno uplatiti da bi se izvršilo priključenje objekta na vodovodnu i/ ili kanalizacionu mrežu .

 

Troškovi izvođenja priključka (iskop, nabavka i ugradnja vodomjera) sa priključnom taksom iznose 650,00 KM, ukoliko sam korisnik radi na izradi vodomjernog šahta i ako od priključne linije do vodomjernog šahta (unutrašnje dimenzije 1 x 1,20 x 1m) ima do 6 m. Cijena priključka za razdaljinu veću od 6 m određuje se po kalkulaciji koju utvrdi tehničar na terenu. Ukoliko korisnik želi da mu KP „Budućnost“ a.d. isporuči i vodomjerni šaht njegova cijena je zajedno sa proizvodnjom, transportom i montažom cca 370,00 KM (bez PDV-a).

 

Naknada za priključak za privredne subjekte, definisana je Cjenovnikom KP „Budućnost“ a.d. Laktaši. Što se tiče pogodnosti, KP „Budućnost“ je snizilo iznos priključne takse za stambene, stambeno-poslovne i poslovne objekte, s tim da se ova taksa odnosi na priključke 1/2” i 3/4” i ista iznosi 150 KM za stambene i stambeno –poslovne, odnosno 300 KM za poslovne objekte (bez PDV-a).