Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju KP “Budućnost” a.d. Laktaši plaća vodne doprinose i PDV.KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima,  otklanja kvarove na vodovodnoj mreži i snosi posljedice istog do vodomjera u šahtu potrošača.

Da, ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.

U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik može to jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog informisanja i naše internet stranice.

Voda koja se distribuira potrošačima kontroliše se od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Dešava se da nakon zastoja u vodosnabdijevanju (kvar) u slavinama potrošača dođe do pojave zamućene vode. To je posljedica hidrauličnog udara, što dovodi do pokretanja taloga koji se nalazio na unutrašnjim zidovima cjevovoda, a intezivnim otakanjem slavina u domaćinstvima voda se izbistri. Vodovod je dužan da takođe vrši i ispiranje distributivne vodovodne mreže.

Pod “bijelom vodom” se podrazumijeva voda u koju je dopro vazduh u vidu mjehurića. To je dispergovan vazduh koji u vidu mjehurića iz čaše izlazi za tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. Najčešći su problem neispravne kućne instalacije koje usisavaju vazduh. Ova pojava nema higijensko-sanitarni značaj.

 Instalacije do vodomjera uključujući i mjerni instrument (vodomjer) održava KP “Budućnost” a.d. Laktaši, a instalacije posle vodomjera korisnik odnosno, vlasnik vodovodnog priključka.

 Obaveza plaćanja zakupa za vodomjer propisana je Odlukom o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji opštine Laktaši, a dužni su je plaćati svi potrošači bez obzira na potrošnju. Izdvajanje za održavanje vodomjera služi za održavanje i zamjenu vodomjera, a naknada zavisi od kategorije potrošača i profila vodomjera.

 Ukupna potrošnja vode očitana na zajedničkom vodomjeru dijeli se sa brojem stanara u zajednici etažnih vlasnika. Srazmjerno broju članova  pojedinih domaćinstava  vrši se i raspodjela ukupno potrošene vode. Broj članova domaćinstva dostavlja predsjednik skupštine zajednice etažnih vlasnika i to u pisanoj formi.

 Rok za dostavljanje primjedbi na visinu računa je osam dana od dana prijema računa.

 U slučaju da korisnik komunalnih usluga ne plati račun za dva mjeseca uzastopno, na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, vlasniku, odnosno korisniku objekta se može uskratiti isporuka vode. Prethodno se vrši opominjanje korisnika, usmenim i pismenim putem. Pored toga, protiv neredovnih platiša se vrši pokretanje postupka prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom, podnošenjem prijedloga za izvršenje.

Za izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže građani se mogu obratiti Skupštini opštine Laktaši, odnosno nadležnom Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, koji su i  vlasnici vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

 Potrebno je da se prijavite našoj stručnoj službi koja je zadužena za nove vodovodne i kanalizacione priključke gdje se podnosi zahtjev za novi priključak, a uz zahtjev treba priložiti i građevinsku dozvolu, posjedovni list, kopiju katastarskog plana i kopiju lične karte vlasnika objekta. Na osnovu podnesenog zahtjeva naša stručna ekipa izlazi na teren gdje se utvrđuju uslovi priključka. Priključenje se vrši po izmirenju svih obaveza prema KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.

Cijena priključka sastoji se iz tri dijela:

  • takse koja zavisi od profila priključka i kvadrature objekta,
  • materijala koji se ugrađuje za novi priključak,
  • rada radnika i mehanizacije.

 Cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac  komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

 KP „Budućnost“ a.d. Laktaši vrši očitavanje stanja utrošene vode svaki mjesec, a kako bi se izvršilo očitanje na mjernom uređaju neophodno je da nam bude omogućen pristup vodomjeru, odnosno da šaht uvijek bude otključan.

Članom 17. Zakona o komunalnim djelatnostima RS propisano je da je korisnik dužan da omogući davaocu usluge nesmetan pristup njegovoj mreži i mjernim uređajima koji se nalaze unutar posebnog dijela zgrade ili drugih nekretnina korisnika komunalne usluge. Onemogućavanje nesmetanog pristupa je prekršaj kažnjiv po članu 39. istog Zakona, za što je zaprijećena novčana kazna do 10.000 KM za pravna lica, do 3.000 KM za preduzetnike i do 1.000 KM za fizička lica.