KP „BUDUĆNOST“ a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Broj: 1377-3/21
Datum: 05.08.2021. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/04 i 78/11) i člana 28. i 54. Statuta – prečišćen tekst KP „Budućnost“ a.d. Laktaši broj: 1008/20 od 29.06.2020. godine, Nadzorni odbor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 05.08.2021. godine, donio je

O D L U K U
o sazivanju sedme vanredne sjednice Skupštine akcionara
KP „Budućnost“ a.d. Laktaši

Saziva se sedma vanredna sjednica Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.
Sjednica će se održati dana 26.08.2021. godine sa početkom u 9,00 časova u sali Skupštine opštine Laktaši, na adresi Karađorđeva br. 56, Laktaši.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D
1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
– predsjednika Skupštine akcionara,
– komisije za glasanje,
– ovjerivača zapisnika,
– zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje izmjene i dopune:
– Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za 2021.-2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobrenju Odluke o donacijama.
5. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 27.08.2021. godine sa početkom u 10,00 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u prostorijama uprave Društva u ulici Karađorđeva broj 63, Laktaši.
Pozivaju se predstavnici Opštine Laktaši, „Grupa Fortis“ d.o.o. Banjaluka, i akcionari, koji su na dan 16.08.2021. godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju.
Ova Odluka će se objaviti u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

____________________
Aničić Bogoljub, dipl. inž. građ. s.r.