Broj nabavke: 1144/21
Broj akta: 1365/21
Datum: 03.08.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 1513/19 od 21.08.2019. godine, direktor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, dana 03.08.2021. godine, donio je

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I
Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku data u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 1355/21 od 02.08.2021. godine i ugovor o javnoj nabavci hidrostanice za pumpnu stanicu u Babića rijeci dodjeljuje se ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko, prema ponudi broj: 0618-A/21 od 14.07.2021. godine, za ponuđenu konačnu ukupnu cijenu od 19.470,00 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču nakon uspješno provedene e-aukcije.

II
Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III
Ova Odluka objaviće se na web stranici www.kpbuducnost.com istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

IV
Ova Odluka dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke hidrostanice za pumpnu stanicu u Babića rijeci broj: 1144/21 od 28.06.2021. godine.
Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka javne nabavke.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je 21.000,00 KM.
Tenderskom dokumentacijom i Obavještenjem o nabavci predviđena je e-aukcija i zaključenje ugovora sa jednim ponuđačem.
Obavještenje o nabavci broj: 470-1-1-54-3-18/21 poslato je na objavljivanje dana 29.06.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 29.06.2021. godine, uz objavu tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki. Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/21 od 02.07.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o imenovanju komisije za javnu nabavku hidrostanice za pumpnu stanicu u Babića rijeci broj: 1145/21 od 28.06.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.08.2021. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 1355/21 od 02.08.2021. godine, te je dala preporuku da se ugovor o javnoj nabavci predmetne robe dodijeli ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
– da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;
– da je blagovremeno zaprimljena 4 ponuda;
– da nema neblagovremeno zapimljenih ponuda;
– da su ponude ponuđača „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko i „Dopak – komerc“ d.o.o. Doboj prihvatljive;
– da su ponude „Inter – metal“ d.o.o. Banja Luka i „MS hydro“ d.o.o. Bijeljina neprihvatljive.

Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda je nadalje vidljivo da je provedena e-aukcija, da je ista počela dana 30.07.2021. godine u 14,00 časova, a završena u 14,34 časova, te da je konačna rang lista ponuđača koji su učestovali u e-aukciji sljedeća:

R.br. Naziv ponuđača Konačna cijena bez PDV-a (KM)
1. „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko 19.470,00
2. „Dopak – komerc“ d.o.o. Doboj 19.500,00

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač, nakon provedene e-aukcije, najbolje ocjenjen na osnovu kriterija «najniža cijena», te je utvrđena sljedeća rang lista:

R.br. Naziv ponuđača Konačna cijena bez PDV-a (KM)
1. „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko 19.470,00
2. „Dopak – komerc“ d.o.o. Doboj 19.500,00

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, potpuno i pravilno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz otvorenog postupka.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o dodjeli ugovora data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i otvorenim postupkom.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Direktor

_____________________
Kelečević Dragan, s.r.

Dostaviti:
-Ponuđaču: „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko
– Ponuđaču: „Dopak – komerc“ d.o.o. Doboj
– Ponuđaču: „Inter – metal“ d.o.o. Banja Luka
– Ponuđaču: „MS hydro“ d.o.o. Bijeljina