Broj: 664/21
Datum: 22.04.2021. godine

Na osnovu člana 66. Statuta – prečišćen tekst Komunalnog preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši broj: 1008/20 od 29.06.2020. godine i Odluke o prodaji i otpisu osnovnog sredstva broj: 570-9/21 donesene na sjednici Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši održanoj dana 09.04.2021. godine, direktor Komunalnog preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši, dana 22.04.2021. godine, objavljuje

POZIV – JAVNA LICITACIJA
za prodaju korištenog teretnog motornog vozila

1. PREDMET LICITACIJE

1.1. Raspisuje se usmeno javno nadmetanje – licitacija za prodaju korištenog teretnog motornog vozila u vlasništvu KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, sljedećih podataka:

• teretno motorno vozilo „Toyota“, godina proizvodnje 1999., zapremina motora 2446 ccm3, broj šasije JT133LNG800015467, broj motora 2L4675627, broj pređenih kilometara: 437256 km, oštećeno i nije u voznom stanju.

2. POČETNA CIJENA

2.1. Početna prodajna cijena motornog vozila iz prethodne tačke iznosi 3.000,00 KM.

Ponuđači ne mogu ponuditi nižu cijenu od početne cijene.

U početnu cijenu uračunat je PDV. Ponuđači će tokom licitacije nuditi cijenu sa uračunatim PDV-om.

Troškove poreza, prenosa vlasništva, prevoza i svi ostali troškovi padaju na teret kupca.

Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju i kupac nema pravo na naknadne primjedbe i reklamacije.

3. NAČIN I POSTUPAK PRODAJE

3.1. Prodaja teretnog motornog vozila izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.
3.2. Postupak prodaje motornog vozila provešće se pred Komisijom za provođenje javne licitacije (u daljem tekstu: Komisija).
3.3. Pravo učešća u javnoj licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, koja najkasnije do početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene iz tačke 2.1. ovog Poziva.
3.4. U postupku licitacije mogu učestvovati samo lica koja prije početka licitacije prilože dokaz o uplaćenoj kauciji odnosno depozitu iz tačke 3.3. ovog poziva.
3.5. Kaucija odnosno depozit uplaćuje se na žiro-račun KP „Budućnost“ a.d. Laktaši broj 562-099-00002620-06 otvoren kod NLB „Banka“ a.d. Banja Luka, ili na račun broj 55101300004411-79 otvoren kod „Unicredit bank“ a.d. Banja Luka, sa naznakom svrhe uplate „Licitacija za motorno vozilo“.
3.6. Lica koja nisu uplatila depozit odnosno kauciju, na način određen u tačkama 3.3. do 3.5. ovog poziva, ne mogu učestvovati u licitaciji.
3.7. Prilikom usmenog javnog nadmetanja prag dizanja cijene iznosi 50,00 KM.
3.8. Postupak javne licitacije provešće se i u slučaju postojanja samo jedne ponude.
3.9. Nakon održane licitacije, Komisija dostavlja direktoru KP „Budućnost“ a.d. Laktaši zapisnik o provedenoj licitaciji, koji donosi odluku o ishodu postupka licitacije. Direktor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši može donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača/odluku o prihvatu ponude, primjenom kriterija „najviša cijena ponude“, ili odluku o poništenju postupka javne licitacije.
3.10. Ovaj Poziv predstavlja poziv zainteresovanim ponuđačima da oni dadnu ponudu, te KP „Budućnost“ a.d. Laktaši nije u obavezi da prihvati ponudu i donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u slučaju davanja ponuda ili ponude, te zaključi ugovor o kupoprodaji. KP „Budućnost“ a.d. Laktaši zadržava pravo da, bez obrazloženja razloga, obustavi ili poništi postupak javne licitacije u bilo kojoj fazi postupka.
3.11. U slučaju donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/odluke o prihvatu ponude, sa izabranim ponuđačem koji je ponudio naveću cijenu zaključiće se ugovor o kupoprodaji motornog vozila, u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/odluke o prihvatu ponude, a u iznos kupoprodajne cijene uračunaće se i uplaćena kaucija odnosno depozit.
3.12. Kupoprodajna cijena plaća se ođednom, u roku od 2 (dva) dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji, a predaja motornog vozila u posjed kupca izvršiće se odmah po uplati kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u skladu sa ugovorom, KP „Budućnost“ a.d. Laktaši ima pravo da raskine ugovor o kupoprodaji motornog vozila, u kom slučaju kupac nema pravo na povrat uplaćene kaucije odnosno depozita.
3.13. Ukoliko najbolji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije odnosno depozita, a ugovor se zaključuje sa sljedećim učesnikom licitacije koji je ponudio najveću cijenu. U tom slučaju se u pogledu plaćanja kupoprodajne cijene, predaje u posjed i raskida ugovora primjenjuju pravila iz tačke 3.11. i 3.12. ovog Poziva.
3.14. Svim učesnicima koji uplate kauciju iz tačke 3.3. ovog Poziva, a sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, kao i u slučaju poništenja postupka javne licitacije, uplaćena kaucija odnosno depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke o ishodu postupka licitacije.

4. DAN, ČAS I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Usmeno javno nadmetanje – licitacija će se održati dana 29.04.2021. godine u prostorijama KP „Budućnost“ a.d. Laktaši na adresi Karađorđeva br. 63, Laktaši, u kancelariji br. 3, sa početkom u 13,00 časova.

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenskom periodu od 10,00 do 14,00 časova na broj telefona 066/334-334. Kontakt lice: Bajić Aleksandar.
5.2. Motorno vozilo koja je predmet ove licitacije može se pregledati svakog radnog dana, u vremenskom periodu od 10,00 do 14,00 časova, u prostorijama KP „Budućnost“ a.d. Laktaši na adresi Mladena Stojanovića br. 47, Laktaši.
5.3. Ovaj Poziv se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.

Direktor

___________________
Kelečević Dragan