Broj nabavke: 2601/22
Broj: 147/23
Datum: 31.01.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14 i 59/22), a na preporuku Komisije za javnu nabavku date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 124/23 od 26.01.2023. godine, v.d. direktor KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, dana 31.01.2023. godine,
d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku data u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 124/23 od 26.01.2023. i ugovor za javnu nabavku fizičkog čišćenja (revitalizacije) bunara B8 na izvorištu u Laktašima dodjeljuje se ponuđaču „T.D.I. 90“ d.o.o. Zagreb, Ponuda broj: 204-01-23 od 09.01.2023. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 15.730,67 € bez PDV-a.

II

Ova Odluka objaviće se na web stranici www.kpbuducnost.com istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

III

Ova odluka dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 2601/22 od 30.12.2022. godine.
Javna nabavka je sprovedena putem postupka konkurenstskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je 30.800,00 KM.
Predviđeno je zaključenje ugovora sa jednim ponuđačem na vremenski period od 6 (šest) mjeseci.

Obavještenje o nabavci broj: 470-7-2-98-3-34/22 poslato je na objavljivanje dana 30.12.2022. godine, a objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 30.12.2022. godine, uz objavu tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom o imenovanju komisije za javnu nabavku broj: 2602/22 od 30.12.2022. godine.
Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.01.2023. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 124/23 od 26.01.2023. godine, sa preporukom.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu ja sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

• da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna);
• da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;
• da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
• da je ponuda ponuđača „T.D.I. 90“ d.o.o. Zagreb prihvatljiva, čija ukupna cijena ponude iznosi 15.730,67 € bez PDV-a.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku ocijenila prihvatljivom ponudu ponuđača „T.D.I. 90“ d.o.o. Zagreb, koji je dostavio svu traženu dokumentaciju i dokaze određene tenderskom dokumentacijom.

Ugovorni organ je prihvatio preporuku Komisije za javnu nabavku te ugovor o javnoj nabavci dodijelio ponuđaču „T.D.I. 90“ d.o.o. Zagreb, čija ukupna cijena ponude iznosi 15.730,67 € bez PDV-a.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, potpuno i pravilno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor Ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

ZA UGOVORNI ORGAN
v.d. Direktor

_________________
Kelečević Dragan s.r.

Dostaviti:
• Ponuđaču: „T.D.I. 90“ d.o.o. Zagreb
• a/a

  • 1. februara 2023.by KP Budućnost a.d. Laktaši