Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da se od 01.06.2022. godine pri obračunu i fakturisanju količine isporučene vode uvodi sistem blok rastuće tarife za korisnike usluga u kategoriji „domaćinstva, vjerski objekti, groblja“, zbog nedostatka vode u vodovodnom sistemu, a radi uticaja na štednju vode i smanjenje nenamjenskog i neracionalnog korištenja iste od strane korisnika, i obezbjeđenja količine vode potrebne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisnika.
Sistem blok rastuće tarife podrazumijeva da se količina isporučene vode do 24 m3 mjesečno po domaćinstvu, odnosno po mjernom mjestu za groblja i vjerske objekte, obračunava po cijeni u iznosu od 1,26 KM/m3 bez PDV-a i vodnog doprinosa, a da se količina isporučene vode koja prelazi 24 m3 mjesečno obračuna po cijeni koja iznosi 6,26 KM/m3 bez PDV-a i vodnog doprinosa, za svaki metar kubni isporučene vode koja prelazi količinu od 24 m3.
Blok rastuća tarifa uvodi se za period od 01. juna do 31. oktobra 2022. godine.
Ukoliko domaćinstvo korisnika ima više od četiri člana, korisniku se na njegov zahtjev odobrava da plaća cijenu za isporučenu vodu u iznosu od 1,26 KM/m3 bez PDV-a i vodnog doprinosa za 6 m3 po svakom članu domaćinstva, a za količinu isporučene vode koja prelazi 6 m3 po članu domaćinstva, isti plaća cijenu po blok rastućoj tarifi. Broj članova domaćinstva korisnik dokazuje kućnom listom koju dostavlja KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.
Korisnicima koji vodovodni priključak koriste i za potrebe svoga porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, može se odobriti da im se po osnovnoj cijeni obračunava i veća količina isporučene vode u odnosu na stavove 2. i 4, zavisno od broja stoke i veličine poljoprivrednog gazdinstva. Odluku o količini isporučene vode koja se obračunava po osnovnoj cijeni iz prethodnog stava donosi Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši, a na zahtjev korisnika. Znači obaveza poljoprivrednih gazdinstava koja su registrovana u Apifu da podnesu zahtjev za obračun po osnovnoj cijeni vode do 30.06.2022. godine za mjesec jun. Ta količina ne obuhvata količinu vode iz stavova 2. i 4. Ukoliko isti ne dostave dokaz o registraciji do 30.06.2022. godine, a dostave ga do 30.07.2022. godine, obračun po osnovnoj cijeni vršiće se od mjeseca jula.