KP „Budućnost“ a.d. Laktaši obavještava korisnike na području naseljenog mjesta Boškovići da je dana 20.08.2021. godine, između: Opštine Laktaši, KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, Odbora lokalnog vodovoda i Mjesne zajednice Aleksići, zaključen Ugovor o preuzimanju i predaji vodnog objekta – objekta za vodosnabdijevanje lokalnog vodovoda „Studenac“ Boškovići, kojim se predmetni vodovodni sistem predaje na upravljanje KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, radi vršenja komunalne usluge proizvodnje i isporuke vode.
Ovim putem pozivamo sve korisnike čiji su objekti priključeni na vodovodni sistem „Studenac“ Boškovići da do 30.09.2021. godine dođu u prostorije KP „Budućnost“ a.d. Laktaši na adresi Karađorđeva br. 63, Laktaši, radi zaključenja korisničkog ugovora.
Potrebno je da korisnici sa sobom ponesu ličnu kartu i dokument iz kojeg su vidljivi podaci o posjedniku ili vlasniku nekretnine (npr. posjedovni list, list nepokretnosti i slično).
Skrećemo pažnju da KP „Budućnost“ a.d. Laktaši može prekinuti isporuku vode (isključiti vodu) onim korisnicima koji ne potpišu korisnički ugovor, a na osnovu člana 19. stav 2. tačka g) Zakona o komunalnim djelatnostima.