KP „Budućnost“ a.d. Laktaši prati kvalitet vode u vodovodnoj mreži u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, tako da se redovno vrši dezinfekcija i uzorkovanje vode, te prate rezidualne vrijednosti hlora u vodovodnoj mreži.

Uzorkovanje vode se vrši na svim vodovodnim sistemima kojima upravlja KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.

Rezultati analize vode (mikrobiološke i fizičko-hemijske) zadovoljavaju parametre propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 88/17).

Na lokalnom vodovodu u Bakincima, prilikom obilnih padavina, dolazi do povećane mutnoće na izvoru i u tom periodu voda nije u skladu sa referentnim vrijednostima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, o čemu potrošače obavještavamo da u tom periodu ne koriste vodu za piće.