Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03), člana 54. Statuta – prečišćen tekst Komunalnog preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši broj: 1008/20 od 29.06.2020. godine i Odluke o raspođeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini broj: 1153-10/21 od 30.06.2021. godine, Nadzorni odbor Komunalnog preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši, dana 16.07.2021. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dođelu donacija u 2021. godini

I – Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodijela donacija koje u 2021. godini dođeljuje KP „Budućnost“ a.d. Laktaši pravnim licima koja su registrovana i đeluju na području opštine Laktaši, kao podršku za finansiranje projekata na području opštine Laktaši iz oblasti:

• Sporta;
• Kulture;
• Socijalne pomoći i
• Humanitarne svrhe.

Dođela donacija će se izvršiti u finansijskom okviru određenom Odlukom Skupštine akcionara KP „Budućnost“ a.d. Laktaši o raspođeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini broj: 1153-10/21 od 30.06.2021. godine.

Donacije se dođeljuju isključivo u novačanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcioni račun korisnika – primaoca donacije.

II – Uslovi za dođelu donacija

Da bi se prijava korisnika (pravno lice) razmatrala za dođelu donacija, potrebno je da korisnik ispunjava sljedeće uslove:
1. da je registrovano i đeluje na području opštine Laktaši,
2. da dostavi popunjen obrazac prijave za dođelu donacije,
3. da dostavi svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Javnom pozivu.

Zahtjev za dođelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dođelu donacija“, koji je objavljen na internet stranici KP „Budućnost“ a.d. Laktaši (www.kpbuducnost.com) ili se može preuzeti na protokolu u sjedištu KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, na adresi Karađorđeva 63, 78250 Laktaši.
Uz prijavu se obavezno dostavlja sljedeća dokumentacija:
1. popunjen obrazac prijave za dođelu donacija;
2. fotokopija rješenja o registraciji/osnivanju podnosioca, izdato od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosioca prijave (lica ovlaštena za zastupanje, đelatnost korisnika, sjedište i drugo);
3. prijedlog projekta koji se kandiduje za dođelu donacije s budžetom za realizaciju i
4. fotokopija ugovora sa poslovnom bankom ili potvrda poslovne banke o otvaranju transakcijskog računa.

Prijava za dođelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštenog lica podnosioca prijave.

III – Kriterij za izbor i dođelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za izbor i dođelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

– ispunjenje uslova za dođelu donacija,
– kvalitet projekta i
– direktna ili indirektna dobrobit za društvenu zajednicu.

KP „Budućnost“ a.d. Laktaši određuje da li će dodijeliti donaciju za aplicirani projekat i iznos pojedinačne donacije, pri čemu ukupan iznos dodijeljenih donacija ne može biti veći od iznosa dobiti raspoređene za dođelu donacija prema Odluci o raspođeli dobiti ostvarenoj u 2020. godini broj: 1153-10/21 od 30.06.2021. godine.

IV – Podnošenje prijave za dođelu donacije

Prijava za dođelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, ul. Karađorđeva br. 63, 78250 Laktaši, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dođelu donacija u 2021. godini – NE OTVARATI“.
U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja II i III Javnog poziva i koje su podnesene u roku, sa kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog poziva i uz uredno popunjenu Prijavu za dođelu donacija.
Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici KP „Budućnost“ a.d. Laktaši.
Sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V – Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa odlukom KP „Budućnost“ a.d. Laktaši, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija biće pismeno obavješteni o dođeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dođeli donacija.
Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, KP „Budućnost“ a.d. Laktaši će prije zaključivanja ugovora objaviti u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 1250-4/21
Datum: 16.07.2021. godine

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

__________________
Aničić Bogoljub, dipl. inž. građ.

https://kpbuducnost.com/wp-content/uploads/2021/07/Javni-poziv-za-dodjelu-donacija.pdf