S ciljem obezbjeđenja dovoljnih količina pitke vode za snabdijevanje potrošača potrebno je izvršiti fizičko čišćenje (revitalizaciju) bunara B8 čije se izdašnost smnjila za preko 50%.
Izvorište Laktaši ima četiri bunara (B1, B2, B8 i B9).
Bunari B-1 i B-2 su isti, izvedeni 1976.g. tj. prije 46 godina a ukupni projektovani radni vijek bunara je 25 godina. Bunari B8 i B9 su izvedeni 2008.godine, prije 14 godina.
Elaboratom o izvedenom bunaru je određena izdašnost bunara B-2 (stara oznaka B-1) od 25 l/s a bunara B-1 27,45 l/s (stara oznaka B-2)., B8-18 l/s i B9- 45 l/s.
U toku eksploatacije sva 4 bunara vršena je samo fizičko-hemijska revitalizacija bunara B-1 izvorišta Laktaši (2018.godine) i nakon revitalizacije B1 se crpio kapacitetom manjim od 3 l/s.
Kumulativna izdašnost 4 bunara na Izvorištu Laktaši kreće se od 33l/s do 50 l/s. Prema mjerenjima izvršenim od strane KP „Budućnost“a.d. Laktaši 07.11.2022. kapacitet svakog od bunara iznosio je:

Bunar Q (l/s)
B1 1,5
B2 2,7
B8 7,8
B9 21,0

Napomena: Mjerenja su izvršena u povoljnijoj hidrološkoj situaciju ( u odnosu na dugotrajni sušni period i period neadekvatne ekploatacije bunara zbog povećae potrošnje vode u ljetnjem periodu).
Uzevši u obzir činjenice da je izvršena revitalizacija bunara B1 a bunar B2 se takođe eksploatiše 46 godina, bunar B9 za sada ima dobar kapacitet, proizilazi da bi bilo opravdano izvršiti revitalizaciju bunara B8. Postoje dva relevantna razloga za revitalizaciju:

• Redovna revitalizacija bunara kako bi se produžio ekploatacioni vijek bunara;
• Veća izdašnost bunara, što bi bilo od velikog značaja obzirom da se preduzeće suočava sa nedovoljnim količinama vode ( posebno u sušnom- ljetnjem periodu).

Regeneracija bunara zahtijeva privremeno isključenje bunara B8 iz pogona dok se na njemu izvodi fizičko revitalizacija.
Zahtjevana metoda regeneracije je fizička hidro-imulsna metoda jer je sa ekološke tačke gledišta da je kompletno neškodljiva, jer za vreme primene nema opasnih efekata na okolinu, zato što nema prodiranja u bušotinu štetnih materijala kao što su hemikalije i eksplozivni gasova. Osnovni fizički princip rada stvaranja impulsa je trenutna ekspanzija visoko kompriminovanog gasa ili tečnosti.
Tehnologija koja se koristi je pneumatski impulsni generator (princip rada hidro-impulsnih udara sastoji se u tome da se pomoću visokokomprimovanog vazduha stvaraju hidraulični udarni takasi u kratkim vremenskim trenucima ( milisekunde), čime se pročišćavaju filtarske kolone bunara, brze promjene pritiska u tečnosti uzrokuju kavitaciju dovodeći do ukapljivalja mjehurića nastalih kavitacijom,oni dalje svojom aktivnošću utiču na kidanje naslaga u bunarima ( mangana, oksida željeza, šljunka i td), energijom hidro-impulsnih udara đeluje se i vanjski dio bunarske cijevi ( sloj zemljišta), te se na taj način poboljšava protok vode ka bunarskoj cijevi. Koncept intervencije treba da obuhvati:

• Impulsni generator snage do 25KJ , radni pritisak od 1-100bara,brzina impulsne generacije komprimovanog azot je maksimalno 2000 m/s, kompjuterski regulisano zavisno od prečnika i dubine bunaram kao i količine nataloženih elemenata;
• Parametri impulsne regeneracije se preračunavaju i prilagoditi vrsti materijala od kojeg je izgrađen bunar B8 i njegove tvrdoće;
• U toku rada podešava se vrijeme i broj impulsnih udara u skladu sa parametrima bunara kako ne bi došlo do oštećenja stijenke bunara.

Nakon revitalizacije bunara trebaju se ostvariti sledeći ciljevi:
• ukloniti naslage mineralnih soli na zidovima bunarskih cijevi i bunarskih filtera nastale usled inkrustacije mineralnih soli, a posebno na otvorima filtera,
• povećati specifični kapacitet bunara pri datim hidrološkim uslovima, a nakon fizičke revitalizacije,
• povećati optimalni kapacitet bunara za dozvoljeno sniženje nivoa vode, nakon fizičko revitalizacije,
• smanjiti vrijednosti bunarskih otpora usled turbulentnih kretanja vode na filteru i u pribunarskoj zoni (tzv. parazitski gubici) nakon fizičko revitalizacije bunara,
• ravnomjerniji rad pumpe bez čestih isključenja zbog obaranja nivoa vode i isključenja usled regulacije nivo sondi i
• u konačnom produženje radnog vijeka bunara.

Realizacijom revitalizacije bunara opisanom metodom , u konačnom se očekuje obezbjeđenje dodatnih oko 3 l/s vode.
Imajući u vidu svu postojeću infrastrukturu ovog izvorišta, samo povećanje kapaciteta ne bi zahtjevalo ulaganja za uključenje novih količina vode u postojeći sistem vodovoda Laktaša.
Po završetku revitalizacije bunara predviđeno je njegovo testiranje postojećom opremom za crpljenje koja je već u funkciji na crpnoj stanici, radi određivanja njegovog optimalnog kapaciteta, vrijednosti bunarskih otpora usled linearnih i turbulentnih kretanja vode na filteru i u pribunarskoj zoni, te zbog ocjene efekata revitalizacije bunara, u smislu povećanja kapaciteta bunara nakon revitalizacije.

SPECIFIKACIJA USLUGE REGENERACIJE BUNARA B9

1. Pripremni radovi:
a) Određivanje specifične izdašnosti bunara prije čišćenja. Step test odgovarajućom dubinskom pumpom dimenzinoranoj prema maksimalnom kapacitetu bunara
b) Pregled bunara CCTV kamerom prije čišćenja bunarapo cjeloj dubini sa izradom izvještaja o utvrđenom stanju konstrukcije i filterskih kolektora bunara (CCTV kamera visoke rezulucije s mogućnošću snimanja 360°) – kom. 1

2. Čišćenje stjenki bunara i filtera hidroimpulsnom metodom pneumatskim impulsnim generatorom s komprmiranim azotom (N) (boca 50l /200 bara). Brzina impulsne generacije komprimiranog vazduha je do 2000 m/sek, kompjuterski regulisano, prilagođeno prečniku i dubini bunara B8, kao i količini nataloženih elemenata. Prema vrsti materijala od kojeg je izgrađena bunarska konstrukcija B8 bunara prilagoditi / preračunati parametre impulsne generacije, a neophodno ih je prilagoditi i tvrdoći i vrstom stijenke bunarske konstrukcije. U toku rada impulsnog generatora uspostaviti paralelan rad sistema za konstantnu cirkulaciju podzemne vode iz bunara dimenzionisanog prema kapacitetu bunara. -komplet 1

3. Čišćenje i uklanjanje nečistoća i taloga sa dna bunara. Osvajanje bunara komprimira- nim zrakom airlift postupkom „mamut pumpe“ – kom. 1

4. Snimanje bunara CCTV kamerom poslije čišćenja bunara po cijeloj dubini, sa izradom izvještaja o snimljenom stanju bunarske konstrukcije i filterskih kolektora bunara (kamera visoke rezolucije s mogućnošću snimanja 360°) – komplet 1

5. Određivanje specifične izdašnosti bunara poslije čišćenja. Step test odgovarajućom dubinskom pumpom, dimenzioniranoj prema maksimalnom kapacitetu bunara.   – kom. 1

6. Izrada izvještaja o izvedenom čišćenju (revitalizaciji) bunara sa priloženim video materijalima. Izvještaj dostaviti u elektronskom i pisanom obliku – kom. 1
UKUPNO BEZ PDV-a (1+2+3+4+5+6)
POPUST
UKUPNO BEZ PDV-a SA POPUSTOM
PDV
UKUPNO SA POPUSTOM I PDV-om

USLOVI JAVNE NABAVKE
1. Mjesto pružana usluge: Izvorište Laktaši (bunar B8)
2. Rok pružanja usluge: 30 (trideset) dana od dana izdavanja naloga
3. Rok, način i uslovi plaćanja računa: Ugovorni organ će odabranom ponuđaču platititi račun za izvršenu isporuku robe u roku od 30 (trideset) dana od dostavljanja uredne fakture za isporučenu robu, a na žiro račun odabranog ponuđača.
4. Cijena ponude: Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM) i evrima (€). Cijena data u ponudi se neće moći mijenjati tokom izvršenja ugovora. U cijeni moraju biti uračunati svi troškovi i obaveze Ugovornog organa, nabavka materijala, carinske, poreske i sve druge obaveze, s tim što se PDV posebno iskazuje. Ugovorni organ ne može imati dodatne obaveze osim onih koji su navedeni u ponudi ponuđača.
5. Nema se pravo podugovaranja.
6. Neophodna oprema: električni generator, impulsni generator snage do 25 KJ, pumpa za air lift, CCTV kamera visoke rezulucije s mogućnošću snimanja 360°, električno vitlo, upravljačka jedinica s softverom
7. Profesionalana sposobnost: Da su u prethodne 3 godine (računajući period do datuma objavljivanja obavještenja o nabavci), uspješno izvršili bar 1 ugovor koji se odnosi na predmetnu nabavku, a čija vrijednost ne može biti manja od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke.
8. Garancija: 1 godinu od dana dostavljanja izvještaja o izvedenom čišćenju (revitalizaciji) bunara

NAPOMENA: Istraživanje tržišta se provodi do 29.12.2022. godine.

Sve prijedloge i primjedbe slati na email:buducnostadl@teol.net

  • 24. decembra 2022.by KP Budućnost a.d. Laktaši