KP ″BUDUĆNOST″ a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Laktaši,01.09.2017. godine.

Broj:1208-1/17.

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima (″Službeni glasnik Republike Srpske″, broj: 127/08) te člana 29. Statuta KP “Budućnost” a.d. Laktaši broj: 449/12 od 27.06.2012. godine ( prečišćen tekst ), i Odluke Skupštine akcionara o imenovanju Nadzornog  odbora od 26.06.2014. godine, Nadzorni odbor KP ″Budućnost″ a.d. Laktaši,  na sjednici  održanoj dana 01.09.2017. godine,  donio je

                                                           O D L U K U

o sazivanju četvrte vanredne sjednice  Skupštine akcionara KP ″Budućnost″ a.d. Laktaši

 

Sjednica  će se održati 29.09.2017. godine sa početkom u 10,00  časova u sali za sastanke Društva (u krugu vodovoda), ulica Mladena Stojanovića bb Laktaši.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

                                                     D N E V N I     R E D

 

  1. Izbor i imenovanje radnog tijela:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -predsjednika Skupštine,

-komisije za glasanje,

-ovjerivača zapisnika,

-zapisničara.

 

  1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa jedanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara.

 

  1. Razmatranje i donošenje:
  2. a) Razmatranje Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora KP ″Budućnost″ a.d. ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,
  3. b) Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora KP ″Budućnost″ a.d. Laktaši, ispred akcijskog kapitala opštine Laktaši,

 

  1. Razno.

 

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme ponovljena sjednica će se održati             na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 30.09.2017.godine sa početkom u 10,00 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u prostorijama uprave Društva u ulici Karađorđeva broj  63.

Pozivaju se predstavnici, Opštine Laktaši, Fortis Group a.d. Banjaluka,  i akcionari, koji su na dan 19.09.2017.godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti,  da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara,   kao i druga lica koja  po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i  dužnost da prisustvuju.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.

Ova Odluka će se objaviti u dnevnim listovima ″Glas Srpske″ i ″Nezavisne novine″ te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

 

                                                                                                     Nadzorni odbor

 

———————————                                                                                                       Srdić Rajko, dipl. pravnik s.r