Komunalna policija opštine Laktaši i KP „Budućnost“ a.d. Laktaši preuzimju aktivnosti na kažnjavanju korisnika koji nisu omogućili pristup šahtu duži vremenski period za očitavanje utroška vode.

Članom 17. stav 1. tačka v) Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da je korisnik dužan da omogući davaocu usluga nesmetan pristup njegovoj mreži i mjernim uređajima koji se nalaze unutar posebnog dijela zgrade ili drugih nekretnina korisnika usluga.

Članom 39. stav 1. tačke g) i d)  Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da će se za prekršaj novčano kazniti korisnik ako onemogući nesmetani pristup mjernom instrumentu koji se nalazi unutar posebnog dijela zgrade ili posjeda korisnika usluga, zatim ako samovoljno nastavi sa korištenjem komunalne usluge nakon što mu je pravo korišćenja uskraćeno.