SAVJETI KORISNICIMA

Da biste izbjegli moguće probleme i troškove oko vodosnabdijevanja, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

 1. Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg odsustva (godišnji odmor, putovanje, rad u inostranstvu i sl.) trebaju u šahtu zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera).
 2. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te blagovremenog otklanjanja gubitka vode na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno bar jednom mjesečno provjeriti ispravnost instalacija. Provjera se vrši tako što se zatvore sva izlivna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, u dogovoru sa svim stanarima), a na vodomjeru kontroliše da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na Vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti. Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje sa cijenom daje finansijski gubitak.
 3. Pred zimu u mjesecu novembru ili početkom decembra provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite. Zaštita od smrzavanja vrši se na višim područjima.
 4. Ako uočite bilo kakav dotok vode u šaht ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahta) obavijestite nas.
 5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.
 6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), zadužena je RJ „Održavanje“ (tel: 051/536-260). U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari .
 7. Ispusni ventil iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač sam i ne smije biti ugrađen u našem šahtu već na kućnoj instalaciji.
 8. Za nenastanjene objekte kao i bašte, bilo bi korisno imati sopstveni šaht sa ventilom koji se može zatvoriti.
 9. O prekidu vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu bićete obavješteni putem sredstava javnog informisanja, našim pismenim obavještenjem ili usmeno od naših radnika. Pri dolasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izlijevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.
 10. Ako u vodi uočite nešto neuobičajno, ako je smanjena količina, pad pritiska, povišena temperatura ili je voda zamućena, obavjestite nas radi otklanjanja nedostataka.

NAJČEŠĆA PITANJA

U slučaju pucanja cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu? 

Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju KP “Budućnost” a.d. Laktaši plaća vodne doprinose i PDV.KP “Budućnost” a.d. Laktaši, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima,  otklanja kvarove na vodovodnoj mreži i snosi posljedice istog do vodomjera u šahtu potrošača.

Da li moram platiti vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera? 

Da, ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.

Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja? 

U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik može to jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da li je voda ispravna za piće?

Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog inforimsanja i naše internet stranice.

Ko kontroliše kvalitet vode za piće?

 Voda koja se distribuira potrošačima kontroliše se od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

Zašto je voda ponekad zamućena i žućkasta?

 Dešava se da nakon zastoja u vodosnabdijevanju (kvar) u slavinama potrošača dođe do pojave zamućene vode. To je posljedica hidrauličnog udara, što dovodi do pokretanja taloga koji se nalazio na unutrašnjim zidovima cjevovoda, a intezivnim otakanjem slavina u domaćinstvima voda se izbistri. Vodovod je dužan da takođe vrši i ispiranje distributivne vodovodne mreže.

Zašto je voda nekad bjeličasta?

 Pod “bijelom vodom” se podrazumijeva voda u koju je dopro vazduh u vidu mjehurića. To je dispergovan vazduh koji u vidu mjehurića iz čaše izlazi za tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. Najčešći su problem neispravne kućne instalacije koje usisavaju vazduh. Ova pojava nema higijensko-sanitarni značaj.

Ko održava instalacije do vodomjera, a ko iza vodomjera?

 Instalacije do vodomjera uključujući i mjerni instrument (vodomjer) održava KP “Budućnost” a.d. Laktaši, a instalacije posle vodomjera korisnik odnosno, vlasnik vodovodnog priključka.

Zašto plaćam zakup za vodomjer?

 Obaveza plaćanja zakupa za vodomjer propisana je Odlukom o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji opštine Laktaši, a dužni su je plaćati svi potrošači bez obzira na potrošnju. Izdvajanje za održavanje vodomjera služi za održavanje i zamjenu vodomjera, a naknada zavisi od kategorije potrošača i profila vodomjera.

Kako se vrši raspodjela potrošnje vode u stambenim zgradama (kolektivima) sa zajedničkim vodomjerom?

 Ukupna potrošnja vode očitana na zajedničkom vodomjeru dijeli se sa brojem stanara u zajednici etažnih vlasnika. Srazmjerno broju članova  pojedinih domaćinstava  vrši se i raspodjela ukupno potrošene vode. Broj članova domaćinstva dostavlja predsjednik skupštine zajednice etažnih vlasnika i to u pisanoj formi.

U kom roku se mogu dostaviti primjedbe na visinu računa?

 Rok za dostavljanje primjedbi na visinu računa je osam dana od dana prijema računa.

Šta KP “Budućnost” a.d. Laktaši preduzima u slučaju neredovnog plaćanja računa?

 U slučaju da korisnik komunalnih usluga ne plati račun za dva mjeseca uzastopno, na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, vlasniku, odnosno korisniku objekta se može uskratiti isporuka vode. Prethodno se vrši opominjanje korisnika, usmenim i pismenim putem. Pored toga, protiv neredovnih platiša se vrši pokretanje postupka prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom, podnošenjem prijedloga za izvršenje.

Kome se građani mogu obratiti ako u ulici ne postoji vodovodna i kanalizaciona mreža?

 Za izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže građani se mogu obratiti Skupštini opštine Laktaši, odnosno nadležnom Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, koji su i  vlasnici vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Koja je procedura za dobijanje novog vodovodnog i kanalizacionog priključka?

 Potrebno je da se prijavite našoj stručnoj službi koja je zadužena za nove vodovodne i kanalizacione priključke gdje se podnosi zahtjev za novi priključak, a uz zahtjev treba priložiti i građevinsku dozvolu, posjedovni list, kopiju katastarskog plana i kopiju lične karte vlasnika objekta. Na osnovu podnesenog zahtjeva naša stručna ekipa izlazi na teren gdje se utvrđuju uslovi priključka. Priključenje se vrši po izmirenju svih obaveza prema KP “Budućnost” a.d. Laktaši.

Cijena priključka sastoji se iz tri dijela:

 • takse koja zavisi od profila priključka i kvadrature objekta,
 • materijala koji se ugrađuje za novi priključak,
 • rada radnika i mehanizacije.

Ko predlaže, a ko daje saglasnost na cjenovnik komunalnih usluga?

 Cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac  komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Pitanje zaključanog šahta.

 KP “Budućnost” a.d. Laktaši vrši očitavanje stanja utrošene vode svaki mjesec, a kako bi se izvršilo očitanje na mjernom uređaju neophodno je da nam bude omogućen pristup vodomjeru, odnosno da šaht uvijek bude otključan.

Članom 17. Zakona o komunalnim djelatnostima RS propisano je da je korisnik dužan da omogući davaocu usluge nesmetan pristup njegovoj mreži i mjernim uređajima koji se nalaze unutar posebnog dijela zgrade ili drugih nekretnina korisnika komunalne usluge. Onemogućavanje nesmetanog pristupa je prekršaj kažnjiv po članu 39. istog Zakona, za što je zaprijećena novčana kazna do 10.000 KM za pravna lica, do 3.000 KM za preduzetnike i do 1.000 KM za fizička lica.