Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04) i člana 54. Statuta КP “Budućnost” a.d. Laktaši broj: 449/12 od 27.06.2012. godine, a u vezi sa članom 20. Zakona o komunalnim djelatnostima, Nadzorni odbor КP “Budućnost” a.d. Laktaši, dana 28.04.2015. godine, usklađuje utvrđeni Cjenovnik komunalnih usluga broj: 1921/14 od 30.12.2014. godine sa Odlukom opštine Laktaši o davanju saglasnosti na utvrđene cijene vode i kanalizacije broj: 08-38-1/2015 od 01.03.2015. godine, tako da sada utvrđeni i usaglašeni cjenovnik glasi:

CJENOVNIК
komunalnih usluga

CIJENE PROIZVODNJE I ISPORUKE VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

Кategorija potrošača Кomunalna djelatnost stara cijena (KM/m3)* nova cijena (KM/m3)*
Domaćinstva, vjerski objekti i groblja Proizvodnja i isporuka vode

1,10

1,26

Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)

0,36

0,42

Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)

1,46

1,68

Pravna lica, privreda i privatno preduzetništvo Proizvodnja i isporuka vode

2,47

2,84

Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)

0,82

0,94

Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)

3,29

3,78

Školske i predškolske ustanove Proizvodnja i isporuka vode

1,50

1,72

Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)

0,50

0,58

Proizvodnja i isporuka vode sa odvođenjem otpadnih voda (kanalizacija)

2,00

2,30

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a i vodnog doprinosa.

NAKNADA ZA VODOMJER

R.br.

Profil vodomjera

stara cijena (KM)

nova cijena

(KM)

1.

1/2” и 3/4” 2,50 2,50

2.

1”

5,00

5,00

3.

5/4”

6,00

6,00

4.

6/4”

7,00

7,00

5.

2”

15,00

15,00

6.

3”

20,00

20,00

7.

4”

20,00

20,00

8. 6” 30,00

30,00

Кorisnici u zgradama sa kolektivnim vodomjerima plaćaju naknadu po stanu

2,00

2,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

 

PRIKLJUČNA TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

R. br.

Profil priključka

     

Stambeni i stambeno – poslovni objekat (КМ)

Poslovni Objekat (KM)

1.

100 mm 237,50 285,00

2.

150 mm 298,50 351,00

3.

200 mm 460,00 552,00

4.

250 mm 945,00 1.134,00

5.

300 mm 1.700,00 2.040,00

6.

350 mm 1.983,75 2.380,50

7.

400 mm 2.250,00 2.700,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

SAGLASNOST NA LOKACIJSKE USLOVE

Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM) Poslovni objekat (KM)

60,00

90,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

SAGLASNOST NA ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

 
Stambeni i stambeno poslovni  objekat (KM) Poslovni objekat (KM)

60,00

90,00

*Cijene u tabeli su iskazane bez PDV-a.

Odluka o izmjeni Cjenovnika komunalnih usluga