Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mazuta